Statut

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja została ustanowiona w dniu 9.11.2020 przez Tomasza Ciesielskiego zwanego dalej „Fundatorem” aktem notarialnym przed notariuszem Agnieszką Grzejszczak.

§2

1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja Nowszego Teatru” w dalszej części zwana „Fundacją” 
i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. 

§3

1. Siedzibą fundacji jest miasto Łódź.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§4

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić swoją działalność 
w kraju i poza granicami RP.

§5

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw kultury.

§6

Fundacja może ustanowić certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz 
z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

ROZDZIAŁ II

CELE FUNDACJI I ZASADY DZIAŁANIA

§7

1. Celem głównym Fundacji jest wspieranie rozwoju kultury i sztuki, w szczególności teatru, tańca i choreografii oraz jej upowszechnianie, a także ułatwianie i zwiększanie dostępu społeczeństwa do kultury i sztuki oraz prowadzenie i rozwijanie teatru tańca w Łodzi o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym we współpracy z państwowymi 
i samorządowymi instytucjami i innymi partnerami, realizującego program artystyczny, edukacyjny, społeczny i prozdrowotny.

2. Celami szczegółowymi Fundacji są działania:  

a) na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

b) na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

c) ochrony i promocji zdrowia;

d) na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym, dzieci i młodzieży;

e) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy zagrożonych zwolnieniem z pracy;

f) wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

g) na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;

h) na rzecz integracji cudzoziemców;

i) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

j) ekologii i ochrony przyrody i zwierząt;

k) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

l) na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, szczególnie w zakresie wymiany kulturalnej, projektów międzynarodowych;

m) promocji i organizacji wolontariatu;

n) promocji polskiej kultury i sztuki za granicą;

o) na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej;

p) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

r) rewitalizacji.

§8

Powyższe cele Fundacja realizuje m. in. przez:

a) wspieranie osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz ich działalności w zakresie finansowania, inspirowania, wspierania i koordynowania działań, mających na celu rozwój kultury 
i sztuki oraz zwiększenie dostępu społeczeństwa do kultury i sztuki, a także prowadzenie w tym zakresie działalności własnej;

b) pozyskiwanie środków materialnych i finansowych na potrzeby realizacji celów statutowych;

c) animację kultury, edukację kulturalną, edukację publiczności;

d) wspieranie organizacji i samodzielne organizowanie festiwali, koncertów, spektakli tańca, spektakli teatralnych, projekcji filmowych, wystaw, pokazów, sympozjów, konkursów, zjazdów, konferencji naukowych, szkoleń, wykładów, warsztatów oraz wszelkich innych form promocji i realizacji poszczególnych dyscyplin sztuki;

e) wspieranie działań młodych twórców w dziedzinach takich jak m.in.: taniec, sztuki wizualne, teatr, film, fotografia, literatura, muzyka, animacja kultury;

f) produkcję i dofinansowanie projektów, produkcję, prezentację i promocję spektakli, filmów i innych utworów artystycznych;

g) powołanie i prowadzenie archiwów, filmotek;

h) promowanie twórczości amatorskiej i profesjonalnej w kraju i za granicą;

i) prace badawczo-rozwojowe;

j) prowadzenie działalności wydawniczej;

k) fundowanie stypendiów;

l) współpracę z twórcami, pedagogami, specjalistami, autorytetami, instytucjami państwowymi i organizacjami, w tym społecznymi w kraju i zagranicą działającymi 
w zakresie objętym celami Fundacji;

m) przyznawanie nagród osobom realizującym cele Fundacji;

n) rozwój infrastruktury kultury;

o) inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie rezydencji, kwerend, badań, spotkań, prelekcji, udziału w konferencjach, sympozjach w kraju i zagranicą. 

ROZDZIAŁ III

WŁADZE FUNDACJI

§9

Władzami Fundacji są Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

1. Zarząd składa się z trzech osób, w tym Prezesa.

2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator na czas nieokreślony.

3. Członków i Członkinie do Zarządu powołuje Fundator na czas nieokreślony.

4. Członkiem lub Członkinią Zarządu może zostać wyłącznie osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a)  złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu, 

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c) śmierci Członka lub Członkini Zarządu.

d) odwołania przez Fundatorów na wniosek pozostałych Członków i Członkiń zarządu 
w formie uchwały podjętej jednogłośnie. 

6. Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w granicach umocowania.

§10

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

a) wytyczanie kierunków działalności Fundacji;

b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

c) reprezentowanie Fundacji przed Sądem i wobec osób trzecich;

d) przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności;

e) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenia oraz zatrudnianie pracowników Fundacji;

f) zarządzanie majątkiem Fundacji;

g) ustalanie planów działania Fundacji;

h) przyjmowanie subwencji, darowizn, zapisów i spadków;

i) ustalanie struktury organizacyjnej Fundacji;

j) realizacja celów statutowych;

k) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją lub o jej likwidacji;

l) ustalanie wielkości środków przeznaczanych na projekty, programy, stypendia, nagrody etc.;

m) podejmowanie decyzji o tworzeniu nowych komórek organizacyjnych na terenie kraju i zagranicy;

n) Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji.

§11

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu reprezentujący Fundację samodzielnie. Pozostali członkowie Zarządu reprezentują Fundację łącznie z Prezesem.

2. Podziału obowiązków między członkami Zarządu dokonuje Prezes Zarządu.

§12

Z członkami Zarządu mogą być zawarte stosowne umowy o pracę lub umowy cywilno-prawne. W kwestii zawierania umów z Prezesem Zarządu konieczna jest reprezentacja dwóch członków Zarządu działających łącznie lub ustanowionego pełnomocnika.

§ 13 

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

2. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

ROZDZIAŁ  IV

MAJĄTEK FUNDACJI

§14

1. Majątek założycielski Fundacji stanowi fundusz w wysokości 500 PLN (pięćset złotych) wskazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji. 

2. Majątek Fundacji stanowią środki przekazane przez Fundatora i podmioty trzecie.

3. Źródłem finansowania Fundacji są w szczególności:

a) dochody z majątku Fundacji;

b) darowizny, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe uzyskane przez Fundację od krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

c) dochody ze zbiórek, aukcji, imprez publicznych;

d) dotacje, subwencje, granty;

e) papiery wartościowe z wyjątkiem obrotu, odsetki i lokaty bankowe;

f) inne dochody.

§15

Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są na realizację jej celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji. 

§16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia – Fundacja składa oświadczenie 
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko w przypadku, gdy w chwili składania tego oświadczenia oczywistym jest, że masa spadkowa przekracza długi spadkowe.

ROZDZIAŁ  V

ZMIANA STATUTU

§17

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności  wszystkich członków Zarządu uprawnionych do głosowania. W szczególności zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

ROZDZIAŁ  VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§18

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich członków Zarządu uprawnionych do głosowania.

§19

1. W przypadku śmierci Fundatorów ich prawa i obowiązki wykonują łącznie ich spadkobiercy.

2. Uregulowanie zawarte w ust. 1 powyżej są wiążące, o ile Fundatorzy nie postanowią inaczej w testamencie.

§20

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.

2. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich członków Zarządu uprawnionych do głosowania.

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

4. W uchwale, o której mowa w ust. 3, ustanawia się likwidatora lub likwidatorów oraz ustala szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia likwidacji Fundacji.

Skip to content